Proceduri Internare/Externare

PROCEDURI PENTRU INTERNARE

INTERNAREA DE URGENŢĂ

Conform legii asigurărilor de sănătate, toţi pacienţii cu domiciliul în România beneficiază de asistenţă medicală de urgenţă gratuită.

Serviciile medicale sunt decontate de către CASAOPSNAJ sau CNAS pe perioada de urgenţă, indiferent dacă pacienţii au sau nu calitatea de asigurat.

În cazul pacienţilor neasiguraţi încetarea / continuarea stării de urgenţă este certificată de medicul curant, este înscrisă în FO şi vizată de şeful de secţie.

Pacientul neasigurat trebuie informat de încetarea stării de urgenţă şi de obligativitatea de a-şi clarifica situaţia conform cu procedura de mai jos.

Menţinerea acestuia în spital se face doar cu condiţia plăţii cheltuielilor de spitalizare în afara perioadei de urgenţa, în baza unui “Angajament de plat㔠semnat de bolnav şi contrasemnat de medicul curant. Angajamentul de plată se va depune de către asistenta şefă la oficiul juridic, cu adresa de înaintare înregistrată la registratura spitalului.

 

INTERNAREA ÎN SPITALIZARE PROGRAMATĂ CONTINUĂ / DE ZI

Medicul curant are următoarele obligaţii:
– Solicită biletul de trimitere de la medicul de familie.
– Informeză pacientul despre diagosticul şi procedurile care urmează să fie efectuate.
– Informează pacientul privind capacitatea spitalului de a asigura costurile tratamentului medical pe baza LISTEI DE AŞTEPTARE. În cazul în care pacientul nu este de acord cu înscrierea pe lista de aşteptare, el se poate interna şi va suporta costurile de medicamente şi materiale sanitare. În acest caz, la biroul de internări, va semna o declaraţie pe proprie răspundere prin careîşi asumă aceste cheltuieli.

Pacientul:
Se prezintă la biroul de internări cu:
– Actul de identitate
– Biletul de internare semnat de medicul din ambulator
– Opţional: dovada calităţii de asigurat (la biroul de internări este accesibilă baza de date cu asiguraţii).

Biroul de internari:
– Confirmă calitatea de asigurat prin accesarea bazei de date a CASAOPSNAJ sau CJAS; dacă pacientul respectiv se regăseşte în baza de date a CASAOPSNAJ sau CJAS, se înscrie în foaia de observaţie calitatea de asigurat. Registratoarea ce operează internarea poartă răspunderea corectitudinii datelor.
– Dacă pacientul NU se regăseste în baza de date sau NU poate prezenta dovada calităţii de asigurat va semna ANGAJAMENTUL DE PLATĂ (prin acest document pacientul se angajează să prezinte în timp util dovada calităţii de asigurat sau să achite cheltuielile de spitalizare); pacientul este notat în foaia de observaţie ca “neasigurat/angajament de plată”.
– Va preda în data de 25 ale lunii toate Angajamentele de plata catre Oficiul juridic cu adresa de înaintare conform modelului anexat;
– Arhivează dovada calităţii de asigurat;
– Daca dovada este prezentata in timpul spitalizarii sau dupa externare (in luna in care bolnavul a fost externat), la Biroul de internari, dupa operarea in FO electronica a schimbarii calitatii de asigurat, dovada se arhiveaza;
– Daca dovada de asigurat este prezentată în perioada următoare lunii în care bolnavul a fost externat, după operarea în FO electronică a calităţii de asigurat biroul de internări o va trimite biroului contabilitate pentru ca neasiguratul să fie scăzut din evidenţele contabile.
– Asistă pacientul în a completa ” Declaraţia pe proprie răspundere” privind înscrierea pe lista de aşteptare.

ANGAJAMENTUL DE PLATA. Prin acest document pacientul se angajează:
– să prezinte în timp util dovada calităţii de asigurat sau
– să achite cheltuielile de spitalizare, dacă nu poate face dovada calităţii de asigurat.

Prezentarea dovezii calităţii de asigurat se face în timpul spitalizării sau după externare fără a depăşi luna calendaristică a zilei externării.

Dovada de asigurat se depune la biroul de internări sau la asistenta şefă ce are obligaţia de a o transmite biroului de internări.

 

În secţie –

Bolnavului neasigurat ajuns in sectie i se recomanda sa prezinte dovada de asigurat pe timpul internarii. Asistenta sefa va trimite dovada de asigurat biroului de internari, unde va urma procedura prezentata mai sus. La fel va proceda cu dovada de asigurat primita dupa externarea bolnavului.

 

OBLIGAŢII

MEDICUL CURANT ÎN AMBULATORUL DE SPECIALITATE

– Comunică pacientului toate informaţile necesare privind diagnosticul, investigaţiile necesare pentru precizarea diagnosticului, şi manevrele terapeutice.
Informează pacientul privind capacitatea spitalului de a asigura costurile tratamentului medical pe baza LISTEI DE ASTEPTARE. În cazul în care pacientul nu este de acord cu înscrierea pe lista de aşteptare, el se poate interna şi va suporta costurile de medicamente şi materiale sanitare. În acest caz va semna o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă aceste cheltuieli.
– Comunica pacientului necesitatea de a fi asigurat, şi opţiunile legate de calitatea de asigurat.
– Completează biletul de internare.

BIROUL DE INTERNARI

Verifică existenţa documentelor necesare internării:
– Cartea de identitate
– Biletul de internare
– Documentul ce atestă calitatea de asigurat, sau Angajamentul de plată
– Declaraţia pe proprie răspundere privind înscrierea pe lista de aşteptare.

Proceduri:
– Verifică atestarea calităţii de asigurat şi înscrie în foaia de observaţie (FO) dacă pacientul este asigurat/neasigurat. Registratoarea de la biroul de internări răspunde de corectitudinea datelor înscrise în FO electronică.
– Dacă pacientul, în momentul internării, NU poate prezenta dovada calităţii de asigurat va semna ANGAJAMENTUL DE PLATĂ.
– Arhivează ANGAJAMENTUL DE PLATĂ sau documentele doveditoare ale calităţii de asigurat.
– Înscrie pe FO după caz: adeverinţa sau angajamentul de plată.
– Pentru pacienţii neasiguraţi, care în cursul internării sau în cursul lunii calendaristice a datei externării, prezintă dovada calităţii de asigurat, eliberată de CJAS, registratoarea va corecta înscrierea în FO electronică.
– Informeză biroul de statistică privind modificarea statutului de asigurat a pacienţilor externaţi (dacă este cazul).
– Prezintă pacientului “Declaraţia pe proprie răspundere privind înscrierea pe lista de aşteptare”;

 

SECTIILE CLINICE

Medicul şef de secţie are obligaţia:
– Stabileşte, în cadrul colectivului, care sunt materialele sanitare şi medicamentele ce trebuie să le achiziţioneze pacientul în vederea asigurării asistenţei medicale, pentru fiecare categorie de afecţiuni.
– Se asigură că aceste costuri sunt comunicate pacientului la internare de către medicul curant din ambulatorul de specialitate.
– Se asigură că nu se creaza discriminări între pacienţi.

Asistenta şefă:
– urmăreşte la fiecare FO dacă este înscrisă de către biroul de internări prezenţa documentului ce atestă calitatea de asigurat sau angajamentul de plată.
– Predă la biroul de internări dovada calităţii de asigurat ce a fost prezentată de către pacientul internat.
– Se asigură că în FO se arhivează “Declaraţia pe proprie răspundere privind înscrierea pe lista de aşteptare”.